Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
 
 
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
Vision 2015 and Goal
AC as School of Promise through Effective Teaching and Learning
หน้าแรก >> ด้านวิชาการ >> โครงการและกิจกรรมด้านวิชาการสำหรับผู้เรียน
 
 
  โครงการและกิจกรรมด้านวิชาการสำหรับผู้เรียน  
 
ในปีการศึกษา 2554 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนในด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้
      • โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.)
      • โครงการบูรณาการความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
      • โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted)
      • โครงการมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) [มูลนิธิ สอวน.]
      • โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
            - กิจกรรมหมากล้อม
            - กิจกรรม A-MATH
            - กิจกรรม SUDOKU
            - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
            - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
            - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
            - คณิตศาสตร์โอลิมปิก (ACMO)
            - กิจกรรมเจ้าสัวน้อย
      • โครงการแข่งขันเกมส์กีฬาเพื่อการศึกษา "อัสสัมชัญ บอร์ดเกมส์"

              - เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด (Crossword)
            - เกมต่อเลขคำนวนเอแม็ท (A-math)
            - เกมต่อตัวอักษรภาษาไทยคำคม
            - กีฬาหมากล้อม (Go)
            - ซูโดกุ (Sudoku)
            - ตัวต่อจิ๊กซอว์ (Jigsaw)

      • โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิทยาสาสตร์
            - กิจกรรมคลินิกวิทย์ คิดช่วยน้อง
            - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเพื่อเศรษฐกิจที่พอเพียง
            - กิจกรรมค่ายทักษะ/วิทย์สัญจร
            - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
            - กิจกรรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
      • โครงการการพัฒนาทักษะเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ
            - กิจกรรมการแข่งขัน Crossword
            - กิจกรรมการแข่งขัน AC Quiz Contest
            - กิจกรรมการแข่งขัน Singing Contest
            - กิจกรรมการแข่งขันคัดตัวอักษร Round Hand
      • โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
            - กิจกรรมการแข่งขัน A3C (แข่งขันภายนอก)
            - กิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน
      • โครงการ AC Integration
            - กิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์
            - กิจกรรมค่ายบูรณาการ (AC Creative Camp)
            - กิจกรรมครอบครัวไอที
      • โครงการรักษ์ภาษาไทย
            - กิจกรรมวันสุนทรภู่
            - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
            - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย (หมอภาษา โต้วาที คำคม)
      • โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและการแสดง
            - กิจกรรม AC Art @ Heart
            - กิจกรรมถนนศาสตร์ศิลป์ (Art Star)
      • โครงการสร้างสรรค์ละครเวที
      • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ (กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ)
 
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE