Founded 1885
   
ASSUMPTION
COLLEGE
"Labor Omnia Vincit"
  HOME ABOUT US ACADEMICS ADMISSIONS CONTACT US SWIS EMAIL  
 
 
   
หน้าแรก >> ด้านวิชาการ >> โครงการและกิจกรรมด้านวิชาการสำหรับผู้เรียน
 
 
  โครงการและกิจกรรมด้านวิชาการสำหรับผู้เรียน  
 
ในปีการศึกษา 2554 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนในด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้
      • โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.)
      • โครงการบูรณาการความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
      • โครงการการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted)
      • โครงการมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) [มูลนิธิ สอวน.]
      • โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
            - กิจกรรมหมากล้อม
            - กิจกรรม A-MATH
            - กิจกรรม SUDOKU
            - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
            - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
            - กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
            - คณิตศาสตร์โอลิมปิก (ACMO)
            - กิจกรรมเจ้าสัวน้อย
      • โครงการแข่งขันเกมส์กีฬาเพื่อการศึกษา "อัสสัมชัญ บอร์ดเกมส์"

              - เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด (Crossword)
            - เกมต่อเลขคำนวนเอแม็ท (A-math)
            - เกมต่อตัวอักษรภาษาไทยคำคม
            - กีฬาหมากล้อม (Go)
            - ซูโดกุ (Sudoku)
            - ตัวต่อจิ๊กซอว์ (Jigsaw)

      • โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิทยาสาสตร์
            - กิจกรรมคลินิกวิทย์ คิดช่วยน้อง
            - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเพื่อเศรษฐกิจที่พอเพียง
            - กิจกรรมค่ายทักษะ/วิทย์สัญจร
            - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
            - กิจกรรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
      • โครงการการพัฒนาทักษะเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ
            - กิจกรรมการแข่งขัน Crossword
            - กิจกรรมการแข่งขัน AC Quiz Contest
            - กิจกรรมการแข่งขัน Singing Contest
            - กิจกรรมการแข่งขันคัดตัวอักษร Round Hand
      • โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
            - กิจกรรมการแข่งขัน A3C (แข่งขันภายนอก)
            - กิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน
      • โครงการ AC Integration
            - กิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์
            - กิจกรรมค่ายบูรณาการ (AC Creative Camp)
            - กิจกรรมครอบครัวไอที
      • โครงการรักษ์ภาษาไทย
            - กิจกรรมวันสุนทรภู่
            - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
            - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย (หมอภาษา โต้วาที คำคม)
      • โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและการแสดง
            - กิจกรรม AC Art @ Heart
            - กิจกรรมถนนศาสตร์ศิลป์ (Art Star)
      • โครงการสร้างสรรค์ละครเวที
      • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ (กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ)
 
 
 
             
ASSUMPTION   COLLEGE