title = โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

title =ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

title =เดินการกุศล

title =Active Play Active Learning title =โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการทดสอบ TU-GET (Thammasat University - Graduate English Test) ครั้งที่ 3/2561