ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
Posted on 30-06-2015 09:50:14 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ขึ้น โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Conference ภายในห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อบรมนักเรียนคาทอลิคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6, และ EP-M.1,2,4-6
Posted on 30-06-2015 09:45:04 ICT

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดอบรมนักเรียนคาทอลิคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6, และ EP-M.1,2,4-6 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลทะภิริยะศิริ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรม และนิทรรศการ วันสุนทรภู่
Posted on 30-06-2015 09:40:01 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม และนิทรรศการ วันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและผลงานของครูกลอนสุนทรภู่ ตัวแทนนักเรียนเด็กชายปณต อลงกตเพทาย เลขประจำตัว 53220 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 กล่าวสุนทรพจน์กวีเอกสุนทรภู่ ณ ใต้อาคารอัสสัชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมพี่พบน้อง (Big Brothers)
Posted on 26-06-2015 14:31:31 ICT

  ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งได้แสดงออก โดยการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น EP-M.4 – EP-M.6 ในกิจกรรม “พี่พบน้อง” (Big Brothers) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม EP Conference ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญศิษย์เก่า ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 8 (AC129) ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปี 2557 ซึ่งกิจกรรมพี่พบน้อง (Big Brothers) จะช่วยให้นักเรียนรุ่นน้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ชีวิตการเรียน สังคมในรั้วมหาวิทยาลัย และความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการปรับตัว หรือแม้แต่การเรียนในแต่ละสถาบัน และยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ครู และสถาบัน ทั้งยังทำให้นักเรียนรุ่นน้องเกิดแรงบันดาลใจที่ดี ได้มีแนวทางในการที่จะเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตได้ถูกทาง จึงขอขอบใจรุ่นพี่ทุกคนทุกสถาบัน
Read more...

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน EP ระดับชั้น EP-M.2 และ EP-M.5
Posted on 26-06-2015 14:19:05 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. – 10.30 น. ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน EP ระดับชั้น EP-M.2 และ EP-M.5 ในกลุ่มนักเรียนที่ทางโรงเรียนต้องการให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวในพฤติกรรมการเรียน พร้อมแจ้งผลการเรียนโดยรวมในรายวิชาหลักเป็นรายบุคคลให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ โดยสรุปผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนตั้งแต่เปิดปีการศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบเป็น Progress Report เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนประจำวิชาชาวต่างชาติ พัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคารกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68303 304 305 Next >>