ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.(รอบสาม)
Posted on 05-02-2014 10:27:52 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก สมศ. ประกอบด้วย นายคำรณ แพงไพรี นายสุวิทย์ เพชรทองไทย นางวนิดา เพชรทองไทย นางอัญญาอร สุทธิวารี นางจารุวรรณ บุณยรัตพันธ์ พร้อมทั้งร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.รอบสาม โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับชั้น ผู้ช่วยหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ตัวแทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
Read more...

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
Posted on 01-02-2014 11:04:53 ICT

  เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความเสียสละและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกลเพื่อการสำรวจและจดจำเส้นทาง กิจกรรมต้อนรับการเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมวิชาชาวค่าย และกิจกรรมแคมป์ไฟ
Read more...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำภาพยนต์ชีวประวัติเจษฎาธิการ ฟ. ฮีแลร์
Posted on 01-02-2014 10:51:27 ICT

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำภาพยนต์ชีวประวัติเจษฎาธิการ ฟ. ฮีแลร์ เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการจัดทำภาพยนต์ชีวประวัติเจษฎาธิการฟ. ฮีแลร์ ผู้ซึ่งเป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เจ้าของสมญานาม "ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ" ได้รับการยกย่องในด้านความแตกฉานภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นชาวฝรั่งเศสมาแต่กำเนิด จนเมื่อได้มาอยู่ที่ประเทศไทย ท่านก็ศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานและสามารถแต่งหนังสือให้คนไทยอ่านได้ นามว่า "ดรุณศึกษา" ท่านเจษฎาธิการ ฮีแลร์ เป็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีมอบรางวัลและผลการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
Posted on 01-02-2014 10:46:52 ICT

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานมอบ ณ เวทีชั่วคราว ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ค่ายทักษะชีวิต EP-M 4-6 ณ จังหวัดเพชรบุรี
Posted on 30-01-2014 09:47:04 ICT

  ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (EP-M 4-6) ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จังหวัดเพชรบุรี มีครูติดตามดูแลนักเรียนทั้งหมด 14 คน ในกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชม โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี และทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ณ ที่พัก นอกจากนี้ นักเรียนส่วนหนึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสมุทรโคดม ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน ถุงเท้า ตุ๊กตา และผลไม้ให้กับทางโรงเรียนวัดสมุทรโคดม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และรับมอบสิ่งของ พร้อมกันนี้นักเรียนอีกส่วนหนึ่งได้ไปที่วัดสมุทรโคดม เข้าถวายชุดสังฆทาน พัดลม และปัจจัยให้กับทางวัด
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68219 220 221 Next >>