EP Talent Show และงานเลี้ยงอำลานักเรียน EP-M 6 ประจำปีการศึกษา 2557
Posted on 18-02-2015 09:41:18 ICT

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรม EP Talent Show and EP-M 6 Farewell Party 2014 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้ปกครอง ครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอนชาวต่างชาติและนักเรียน EP-M 1, 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม
Read more...

สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตร Gifted และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 16-02-2015 14:01:41 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Mini English Programme : MEP), หลักสูตร Gifted (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program: EP) เป็นหลักสูตรทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Posted on 11-02-2015 15:41:36 ICT

  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมกีฬาไทยพื้นบ้าน กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพิธีมุฑิตาจิตครูเกษียณ และกิจกรรมแคมป์ไฟ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ฝึกความมีระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตแบบชาวค่าย การช่วยเหลือเอาตัวรอด สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และการแสดงออก การส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม
Read more...

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Posted on 11-02-2015 12:45:25 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยในพิธีเปิดมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินฯ และนัดหมายบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในพิธีปิดคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำเสนอผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ในภาพรวมด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 10-02-2015 14:21:02 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตร Gifted และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีการลงทะเบียนและการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68287 288 289 Next >>