ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมูลนิธิฯ
Posted on 11-06-2013 08:30:31 ICT

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้กับคณะครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องและคุณครูงานหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนภาษาศิริปัญญารักษ์ (Siriphanyarak Language School) โดยได้นำคุณครูฟิลิปปินส์มาสอนร่วมกับครูไทย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับครูไทยด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียน
Read more...

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์ ปีการศึกษา 2556
Posted on 11-06-2013 08:22:35 ICT

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์ ได้จัดประชุม คณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
Posted on 10-06-2013 15:25:01 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีคณะกรรมการทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

หาเสียงโค้งสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
Posted on 10-06-2013 15:18:15 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 ได้หาเสียงและแถลงนโยบายเป็นโค้งสุดท้าย เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน นี้ ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนมาใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป
Read more...

ผู้อำนวยการอบรมและให้แง่คิดแก่นักเรียน
Posted on 10-06-2013 15:07:37 ICT

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ อบรมและให้แง่คิดแก่นักเรียน เพื่อย้ำเตือนการปฏิบัติตนให้เป็นนักเรียนที่ดี มีระเบียบวีนัย และขอความร่วมมือให้มีความตั้งใจในการเรียนและทำกิจกรรมให้สำเร็จด้วยดีในทุกๆ ด้าน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68162 163 164 Next >>