การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
Posted on 18-11-2013 09:24:03 ICT

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 งานโภชนาการ (AC Canteen) สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและ ป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน, การสังเกต, และสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร, อาหารปรุงสุก, ตรวจมือของผู้ปรุง/ผู้จำหน่ายที่สัมผัสอาหาร, ภาชนะสำหรับใส่อาหาร โดยใช้ชุดทดสอบอาหารทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ รวมถึงการซักถามข้อมูลจากครูที่รับผิดชอบและพนักงานโภชนาการ ณ บริเวณภายใน AC Canteen ชั้น 2 อาคาร SaintLouis–Marie Memorial โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

AC ASEAN ACADEMIC DAY 128 ปี ก้าวย่าง บูรณาการ สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล
Posted on 14-11-2013 13:04:05 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานวันวิชาการ ภายใต้งาน AC ASEAN ACADEMIC DAY "128 ปี ก้าวย่าง บูรณาการ สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณสักกะพงษ์ บุญมี กรรมการบริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองโรงเรียนครบวาระ 128 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ กล้าแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ตามความถนัดของตน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง
Read more...

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
Posted on 14-11-2013 12:51:55 ICT

  งานแนะแนว จัดแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียให้กับนักเรียน EP-M 5 และ EP-M 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 901 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยเชิญศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียเอเดน เจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (University of Western Sydney) มาบรรยายให้กับนักเรียน เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ มีมิสปฐมา สิมะวัฒนา ครูแนะแนวเป็นผู้ประสานงาน นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว โทร. 0-2630-7111-25 ต่อ 430
Read more...

เยี่ยมอาการป่วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
Posted on 12-11-2013 17:33:35 ICT

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคุณสักกะพงษ์ บุญมี กรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าเยี่ยมอาการป่วยของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (หลุยส์ ชาแนล) อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ป่วยอาการขาบวม โดยรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 6 ห้อง 6514 ขอพระพรแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญ อวยพระพรให้ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม หายป่วยโดยไวครับ
Read more...

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบอุปกรณ์กีฬาและแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
Posted on 12-11-2013 13:57:01 ICT

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และรองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ นำนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี และทีม VIP อัสสัมชัญ ประกอบด้วย ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองอัสสัมชัญ ไปแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา ณ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ อำเภอโนนแก้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68199 200 201 Next >>