ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
Posted on 13-12-2016 18:27:57 ICT

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรนียนอัสสัมชัญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อกำหนดนโยาบาย แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดทำ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา”
Posted on 13-12-2016 18:25:15 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมบูรณาการ ณ อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพช่วยในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีในอนาคตได้
Read more...

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Gifted
Posted on 13-12-2016 18:16:38 ICT

  ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งการจัดอบรมความรู้และการจัดค่าย โดยจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลตลอดการเข้าค่าย ณ กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
Read more...

กีฬาครูเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
Posted on 13-12-2016 18:14:58 ICT

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการแข่งขันกีฬาครู เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในการเปิดและร่วมแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา”
Posted on 13-12-2016 18:10:09 ICT

  ในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมบูรณาการ ณ อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพช่วยในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีในอนาคตได้
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68397 398 399 Next >>