อบรมฟื้นฟูจิตใจคุณครูคาทอลิก
Posted on 21-10-2013 13:31:05 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก เพื่อรับการอบรมฟื้นฟูจิตใจทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจ และปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2556 ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
Read more...

อัสสัมชัญชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ "รักษ์โลกรักพลังงานสะอาด"
Posted on 17-10-2013 08:49:56 ICT

  เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2556 งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ “รักษ์โลกรักพลังงานสะอาด” ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในระดับบุคคลทั่วไป และรางวัลชมเชย ในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี โดยได้รับทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัล
Read more...

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศไทย ครั้งที่ 8
Posted on 17-10-2013 08:31:51 ICT

  วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดยชมรมโต้วาทีภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Thailand High-School National Debating Championship) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และฝึกฝนความสามารถในการโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

การประชุมเพื่อหารือ การจัดกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED)
Posted on 17-10-2013 08:09:39 ICT

  ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Volunteers for Social And Environmental Development (VSED)
ได้มีการประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 10/1 ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อหารือ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา ช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Read more...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
Posted on 15-10-2013 02:18:29 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ EP-M. 3 – 6 สามารถดูผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ได้ที่นี่:

http://www.assumption.ac.th/score

(*** ลงทะเบียนซ่อม วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ภายในเวลา 08.30 - 09.00 น. ***)

Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68195 196 197 Next >>