กิจกรรมแข่งขันเกมส์ - กีฬาครู AC สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 25-08-2015 10:54:20 ICT

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ เล็งเห็นความสาคัญของการเล่นกีฬาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงทำให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีความสุข นอกจากนี้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ตลอดทั้งสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ จึงจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเกมส์ - กีฬาครู AC สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Read more...

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตอาสา
Posted on 25-08-2015 10:31:07 ICT

  ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตอาสาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (EP-M 4-6) ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีครูติดตามดูแลนักเรียนทั้งหมด 14 คน
Read more...

ดร. รจนา คลี่ฉายา ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของ EP
Posted on 25-08-2015 10:20:34 ICT

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้เชิญ อาจารย์ ดร. รจนา คลี่ฉายา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของ EP กับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ Mr. Stephen Cheek หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ Mr. David Ryder ตำแหน่ง Academic Manager หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

Read more...

ครอบครัวหะรินสุต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
Posted on 20-08-2015 09:56:25 ICT

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ร่วมรับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน "หะรินสุต" จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยครอบครัวหะรินสุต เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องทำงานอธิการ อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 163 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Posted on 20-08-2015 09:44:57 ICT

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วยมาสเตอร์ชณัฐ กะปิตถา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี ในงาน "ก้าวแรกสู่ฝัน สร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ 163 ปีแห่งความยั่งยืน"
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68316 317 318 Next >>