การสัมมนาหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองศักยภาพของผู้เรียน"
Posted on 21-06-2014 08:33:50 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญสู่มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จึงจัดการสัมมนาหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองศักยภาพของผู้เรียน" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

มอบเงินสนับสนุนพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ International Research School
Posted on 21-06-2014 08:23:49 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินสนับสนุนเป็นใช้ค่าจ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี กับ นายณัฐจักษ์ พลเสน เลขประจำตัว 45280 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งในหกคนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ International ResearchSchool ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี มิสจิราวัฒน์ วงศ์เล็ก มาสเตอร์ภูติ ภูติเกียรติขจร มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ เป็นครูที่ปรึกษา
Read more...

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงานแถลงข่าววิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Posted on 19-06-2014 12:43:45 ICT

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คุณสักกะพงษ์ บุญมี กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ในนามผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย มาสเตอร์สนั่น อ้นเกตุ ผู้ฝึกสอนทีมวอลลเย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ และนักกีฬา ร่วมงาน แถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 โดยมี นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานงานแถลงข่าว ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์
Read more...

พิธีประดับอินทนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1 และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP–M.1
Posted on 19-06-2014 08:32:29 ICT

  เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 งานลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีประดับอินทนูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์ หัวหน้าระดับ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ประดับอินทนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1 และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP – M. 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับเกียรติจากมิสภร คำทองสุข ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท โดยมีมาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้ หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP–M.1 ร่วมในพิธี ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร Saint Louis - Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ” รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557
Posted on 18-06-2014 10:46:25 ICT

  เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ” รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 และ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 8 กิจกรรมในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 วัน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP M.1 - EP M.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68239 240 241 Next >>