กิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์
Posted on 13-07-2015 15:46:39 ICT

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานอภิบาล ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลหมากล้อม รายการ Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1
Posted on 13-07-2015 15:33:21 ICT

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม รายการ Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
Read more...

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 13-07-2015 15:27:33 ICT

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นางเดลฟืน แดร์นิโยด์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ในนามสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งร่วมสังเกตการสอนของ Mr. LLyes MARZOUK ผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีมิสนิภา ต่างท้วม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์/ครูผู้สอนฝรั่งเศส มิสพิมลณัฐ พิภัทปัทมอำพัน ครูผู้สอนฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ O-NET, FSG. , FSGST
Posted on 13-07-2015 15:19:15 ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่นักเรียนในกิจกรรมมุ่งสู่โอลิมปิก และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆ ตลอดจนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดังนั้นทางโรงเรียนได้มอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความมานะพยายามในการทดสอบรายการต่างๆ ดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 139,500 บาท โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เวทีบริเวณลานอนุสาวรีย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

Read more...

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Gifted)
Posted on 09-07-2015 10:33:46 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และงานการสอนคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยจัดกิจกรรมการอบรม มุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนสู่โอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัดและสนใจ
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68308 309 310 Next >>