อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล
Posted on 25-09-2016 14:55:06 ICT

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 มีการอ่านสารสันติภาพ โดยนายปณต อลงกตเพทาย เลขประจำตัว 53220 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ ให้คณะครู นักเรียนยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ พร้อมทั้งให้คณะครูนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Posted on 25-09-2016 14:47:06 ICT

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง ร่วมกับคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้าน ศาสนาวัฒนธรรม การถวายสังฆทาน การบริจาคทรัพย์ตามกำลัง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้พบเห็นได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Posted on 25-09-2016 14:43:09 ICT

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซิกา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ภายในงานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ
Posted on 20-09-2016 18:13:16 ICT

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้
Read more...

ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bangkok ice hockey league DIVISION 2 รุ่น OPEN
Posted on 20-09-2016 17:53:40 ICT

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เด็กชายเขมพสิษฐ์ กาญจนจิตกร เลขประจำตัว 51220 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาชิก TEAM OF-CARSON ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bangkok ice hockey league DIVISION 2 รุ่น OPEN ณ เซ็นทรัลพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68381 382 383 Next >>