EP จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มย่อย ระดับชั้น EP-M1-3
Posted on 31-08-2016 16:52:48 ICT

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองกลุ่มย่อย ระดับชั้น EP-M1-3 ณ ห้องเรียนอาคารกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เวลา 16.00 น. – 18.30 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอนชาวต่างชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้คำปรึกษาและหารือกันในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในจุดเด่นและจุดด้อย ติดตามการส่งงาน การบ้านต่าง ๆ ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
Read more...

EP จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาสำหรับนักเรียนระดับชั้น EP-M4-6
Posted on 31-08-2016 16:43:40 ICT

  เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาสำหรับนักเรียนระดับชั้น EP-M4-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน , ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , โรงเรียนวัดช่องแสมสาร และภูตะวันรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Read more...

นักเรียน EP ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันฮาร์ฟรายการ “Third Thailand International Harp Festival and Youth Competition 2016”
Posted on 30-08-2016 17:11:47 ICT

       เมื่อ วันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด.ช. จือ หวัง ระดับชั้น EP-M2/2 เลขประจำตัว 50242 นักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮาร์ฟรายการ “Third Thailand International Harp Festival and Youth Competition 2016” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Read more...

กรุงเทพคริสเตียนมอบกระเช้าแสดงความเสียใจและขอโทษอัสสัมชัญ
Posted on 29-08-2016 16:44:20 ICT

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการเชียร์และแปรอักษร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ร่วมประชุมหาแนวทางเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีและการปรองดอง พร้อมทั้งมอบกระเช้าแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเชียร์และแปรอักษร ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้า ณ ห้องประชุม 10/ 1 ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 31 “อ่านเพื่อแม่ ( READ FOR MOM )”
Posted on 29-08-2016 16:39:38 ICT

  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 31 “อ่านเพื่อแม่ ( READ FOR MOM )” ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2558 และยอดนักอ่านประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปีการศึกษา 2559
Read more...

<< Prev 1 2 366 67 68375 376 377 Next >>