พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
Posted on 12-07-2016 14:28:56 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 23603) เป็นประธานในพิธี
Read more...

ร่วมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
Posted on 12-07-2016 14:25:59 ICT

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มิสปราณี สัมมาทรัพย์ ครูงานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมการประชุม เครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประจำปี 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน อาหาร และรับทราบผลการประเมินจากการตรวจอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีนางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก
Read more...

นักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4
Posted on 06-07-2016 18:56:28 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมค่ายอบรม "นักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ปี 9 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2559 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
Read more...

คุณครูแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 9 รุ่นที่ 3
Posted on 06-07-2016 18:50:41 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งคุณครู 2 ท่าน ได้แก่ มิสนิรมล ระหว่างงาม และมิสอนุรักษ์ สงัด เข้าค่ายอบรม "คุณครูแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ปีที่ 9 รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ปี 9 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ 2559 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
Read more...

ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียนเอกชน
Posted on 06-07-2016 18:49:07 ICT

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้า ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6303 304 305 Next >>