โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Posted on 25-09-2016 14:59:27 ICT

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้วางแผนในการทำงานแบบบูรณาการทั้งงานกลุ่ม งานเดี่ยว ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
Read more...

อบรมหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์”
Posted on 25-09-2016 14:56:54 ICT

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์” โดยมี คุณพสพล เจริญพร อัสสัมชนิก 43837 รุ่น 126 ที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2559 ศึกษาต่อด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งคุณครูที่สนใจ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล
Posted on 25-09-2016 14:55:06 ICT

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 มีการอ่านสารสันติภาพ โดยนายปณต อลงกตเพทาย เลขประจำตัว 53220 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ ให้คณะครู นักเรียนยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ พร้อมทั้งให้คณะครูนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Posted on 25-09-2016 14:47:06 ICT

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง ร่วมกับคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้าน ศาสนาวัฒนธรรม การถวายสังฆทาน การบริจาคทรัพย์ตามกำลัง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้พบเห็นได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
Read more...

โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Posted on 25-09-2016 14:43:09 ICT

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซิกา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ภายในงานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6320 321 322 Next >>