ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของคณะภราดา
Posted on 22-06-2015 13:21:35 ICT

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของคณะภราดาจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ภราดาแอนโทนี ศราวุธ ยุชมภู ภราดายอห์น แป๊ปติส กุลชาติ จันทะโชโต ภราดาโทมัส นนทชา ศรีวิไล และ ภราดาปีเตอร์ วิทยา เทพกอม ในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต ณ หอประชุมหลุยส์ ชาเนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Read more...

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 2
Posted on 20-06-2015 11:03:00 ICT

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, EP-M.6 และ นักเรียนที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้โลหิตจำนวน 67 ถุง ๆ ละ 450 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน EP
Posted on 19-06-2015 13:44:18 ICT

  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น EP-M.1, EP-M.2, EP-M.4 และ EP-M.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ได้ใช้แบบทดสอบ SLEP TEST ที่เป็นข้อสอบของรัฐบาลอเมริกัน สำหรับผู้เข้าสอบทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการสอบครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน iStudy Education Language School ซึ่งเป็นโครงการทุนอเมริกา ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
Read more...

การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Posted on 19-06-2015 13:16:52 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยฝ่ายวิชาการ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมมือกับสถาบัน iStudy ดำเนินการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ Listening Reading and Writing โดยใช้ข้อสอบขององค์กร ETS (Education Testing Service) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ประสานงานให้สถาบัน iStudy เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบและเจ้าหน้าที่จากสถาบัน iStudy ดำเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว การทดสอบจัดขึ้นในห้องเรียนของนักเรียน โดยมีคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุมสอบอย่างเคร่งครัด
Read more...

การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 19-06-2015 13:10:59 ICT

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา นำคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารและน้ำ ที่ได้ประกอบ ปรุง และจำหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการและประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และผ่านมารตฐานด้วยดีเสมอมา โดยมีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ หัวหน้างานโภชนาการ และมิสจิรภิญญา เวศนานนท์ ครูงานโภชนาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6239 240 241 Next >>