สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" ประจำปี 2557
Posted on 29-08-2014 14:51:42 ICT

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 โดยในพีธีปิดได้รับเกียรติจาก มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานปิดงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร
Posted on 26-08-2014 14:46:30 ICT

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร ได้จัดทำโครงการความร่วมมือของคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ก่อนจะมีการประชุม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และอาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสภานักเรียนให้เกิดประโยชน์สุงสุด ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเครือจตุรมิตร และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร
Read more...

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียน EP
Posted on 26-08-2014 14:41:21 ICT

  ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (EP-M. 4–6) โดยนำนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5–6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนรับศีลแปด ทำวัตร สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รับประทานอาหารมังสวิรัติ และฟังเทศน์หัวข้อ การเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี และเพื่อนที่ดี เป็นการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ ฝึกสติและสมาธิ นอกจากนี้ นักเรียนและคณะครูยังร่วมบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับสำนักปฏิบัติธรรมด้วย กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพระธรรมคำสอนในขั้นตอนการปฏิบัติ ฝึกจิตอันเป็นกุศล และส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Read more...

มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ"
Posted on 26-08-2014 14:36:15 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญและฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ หัวหน้างานระดับชั้น EP ที่ได้เข้ารับรางวัล "เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ" สาขา นันทนาการ และ วรรณคดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Read more...

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร
Posted on 25-08-2014 11:02:49 ICT

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับสถานีตำรวจบางรัก จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ "ลูกเสือจราจร" เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร ปลุกจิตสำนึกให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรในสถานศึกษา ให้ลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ และเนตรนารี จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้กำกับเข้าร่วม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจบางรัก เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6195 196 197 Next >>