โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอน
Posted on 31-10-2017 18:47:27 ICT

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และงานการสอนคอมพิวเตอร์ โดยข้อสอบของสถาบัน iStudy ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

อบรมฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ประจําปีการศึกษา 2560
Posted on 31-10-2017 18:44:48 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับคุณครูที่นับถือศาสนาคริสต์ อบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “ครูคือใคร ใครคือครู ในพระคริสต์” โดยมีบาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ เป็นวิทยากรในการอบรมฟื้นฟูจิตใจครู ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง Prefunction ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ศาสนาพุทธ
Posted on 31-10-2017 18:43:25 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล สานักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู โดยคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Read more...

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
Posted on 16-10-2017 15:08:04 ICT

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP M.1-M.6 สามารถตรวจสอบรายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่  1/2560 ได้ที่นี่
[ ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ]

หมายเหตุ: ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
Posted on 06-10-2017 18:51:28 ICT

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพครบรอบ 50 ปี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ โดยร่วมบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6381 382 383 Next >>