นักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
Posted on 21-11-2016 18:34:22 ICT

  เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง โดยมีมาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ เป็นครูที่ปรึกษา
Read more...

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Posted on 17-11-2016 18:52:45 ICT

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีบาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และสามเณรจากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน มาให้ความรู้และร่วมกิจกรรมกระแสเรียก ณ ห้อง Frefuntion ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียน EP เข้าร่วมกิจกรรมค่าย The 3rd International STEAM Camp
Posted on 17-11-2016 18:50:18 ICT

  เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ด.ช.ธรณ์ธันย์ ศิริจรรยากุล นักเรียน EP-M3/1 เลขประจำตัว 48975 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย The 3rd International STEAM Camp จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
Read more...

มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
Posted on 17-11-2016 18:41:57 ICT

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง เพื่อใช้ในการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้แทนคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำผู้อำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

EP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนต่างชาติในหัวข้อ STEM Education
Posted on 17-11-2016 18:37:58 ICT

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนต่างชาติในหัวข้อ STEM Education ณ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6328 329 330 Next >>