ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18
Posted on 14-12-2016 11:27:50 ICT

  งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
Read more...

พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู
Posted on 14-12-2016 11:24:58 ICT

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมารเยซู โดยมีบาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประกอบวจนพิธีกรรม

 

Read more...

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
Posted on 13-12-2016 18:27:57 ICT

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรนียนอัสสัมชัญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อกำหนดนโยาบาย แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดทำ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ค่ายบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “คิดสร้างสรรค์ คิดอาสา”
Posted on 13-12-2016 18:25:15 ICT

  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมบูรณาการ ณ อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทักษะการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพช่วยในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีในอนาคตได้
Read more...

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Gifted
Posted on 13-12-2016 18:16:38 ICT

  ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งการจัดอบรมความรู้และการจัดค่าย โดยจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลตลอดการเข้าค่าย ณ กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6335 336 337 Next >>