บริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560
Posted on 24-01-2018 11:01:10 ICT

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีการศึกษา 2560
Read more...

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP–M.3 และ OPEN HOUSE หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Posted on 24-01-2018 10:55:08 ICT

  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ OPEN HOUSE หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงนโยบายการบริหาร
Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR )
Posted on 24-01-2018 10:52:32 ICT

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ
Read more...

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Holy Innocents’ High School สาธารณรัฐสิงคโปร์
Posted on 24-01-2018 10:49:33 ICT

  เมื่อวันที่ 17 และ19 มกราคม พ.ศ. 2561 ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Holy Innocents’ High School สาธารณรัฐสิงคโปร์
Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. และ มอบทุนการศึกษา Gifted มอบรางวัลรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
Posted on 24-01-2018 10:39:04 ICT

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ EP-M.3, 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6397 398 399 Next >>