บรรยายธรรมะในหัวข้อ "ศีล 5" และหัวข้อ "โทษของการอิจฉา พยาบาท"
Posted on 15-09-2014 13:41:56 ICT

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 งานอภิบาล (ศาสนาพุทธ) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายทุกวันศุกร์ต้นเดือน โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากทีมงานธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งเครือข่ายอยู่ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระทำในสิ่งที่ไม่ดี หันมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ศีล 5" และหัวข้อ "โทษของการอิจฉา พยาบาท"
Read more...

มอบรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน
Posted on 15-09-2014 13:28:12 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมิสสุกัญญา พุกกะเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหา และการประกวดรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นในกิจกรรมวันอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเรียนรู้และบูรณาการสัญจรอาเซียน +3 โดยได้รับเกียรติจากมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Read more...

ตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2557
Posted on 15-09-2014 13:20:22 ICT

  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ คุณครูรู้สภาวะของร่างกาย ในการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ โดยทำการตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ผล การเอกซเรย์ปอด การตรวจคลื่นหัวใจ การวัดสายตา โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ชั้น 1 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

ร่วมให้กำลังใจ เด็กชายภูดิท วรรณวรพร
Posted on 12-09-2014 16:56:07 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะสต๊าฟโค้ชและทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเดินทางไปร่วมให้กำลังใจ เด็กชายภูดิท วรรณวรพร ชั้น ม.2/10 เลขประจำตัว 53243 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันรอบตัดสินหาผู้โชคดีเดินทางไปร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ "PTT INSPIRATION 3 ปตท. สร้างแรงบันดารใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ" โดยการแข่งขันประกอบไปด้วย การทายหน้านักกีฬา การทายสัญลักษณ์เอเชียนเกมส์ การเปิดป้ายตอบคำถาม และการตอบคำถามจากคณะกรรมการ ซึ่งเด็กชายภูดิท วรรณวรพร คว้ารางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท
Read more...

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ค่ายทักษะชีวิต) มัธยมศึกษาปีที่ 5
Posted on 12-09-2014 16:43:27 ICT

  เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 งานอภิบาล ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ค่ายทักษะชีวิต) มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผู้ให้การอบรม ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนได้รับการฟื้นฟูจิตใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจ ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และไปสัมผัสผู้ด้อยโอกาสผู้พิการทางสายตา ได้เรียนวิถีการดำรงชีวิตของผู้พิการทางสายตา
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6198 199 200 Next >>