ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
Posted on 05-03-2015 18:16:30 ICT

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

Read more...

การนำเสนอผลงานด้านการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5
Posted on 26-02-2015 15:04:39 ICT

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการนำเสนอผลงานด้านการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน EP-M.5 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งทางด้านความกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และเป็นการทดสอบถอดบทเรียนกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องดนตรี- นาฏศิลป์ ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

นักเรียน EP-M1 เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รายการ Thailand World Schools Debate Champion ครั้งที่ 4
Posted on 26-02-2015 14:59:13 ICT

  เมื่อระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น EP-M1 เข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รายการ Thailand World Schools Debate Champion ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนปัญญารัตน์ บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันโต้วาทีครั้งนี้มีหัวข้อว่า “21st Century Digital Citizenship” ซึ่งเป็นการแข่งขันโต้สาระวาทีในรูปแบบ World Schools Format ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนของเราได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงได้เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจะเข้าใจปัญหาต่างๆ ในโลก การแข่งขันครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงการได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านอีกด้วย
Read more...

นักเรียน EP ชนะการแข่งขันด้านวิชาการ ในงานวันวิชาการ(ACEP Academic Day) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกวิชาการ ACEP สู่มาตรฐานสากล”
Posted on 26-02-2015 14:50:40 ICT

  เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในงานวันวิชาการ (ACEP Academic Day) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกวิชาการ ACEP สู่มาตรฐานสากล” ซึ่งจัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร
Read more...

งานคืนสู่เหย้า Home Coming Day "130 ปี คนดีอัสสัมชัญ"
Posted on 18-02-2015 15:30:24 ICT

  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day "130 ปี คนดีอัสสัมชัญ" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6226 227 228 Next >>