ตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy Mind Award)
Posted on 02-02-2017 14:06:49 ICT

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) มีการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยเจ้าหน้าที่ จากการไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Read more...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP.M. 6
Posted on 01-02-2017 13:59:18 ICT

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program M. 6 ในโอกาสที่กำลังจะสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน
Read more...

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
Posted on 30-01-2017 18:44:29 ICT

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 10 รายการดังนี้
Read more...

กิจกรรมวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED DAY)
Posted on 30-01-2017 09:39:48 ICT

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) ได้จัดงานวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED DAY) โดยในงานได้มีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชาในนิทาน การออกบูธของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บูธจากหน่วยงานภายนอก และการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่น 3 โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Read more...

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559
Posted on 30-01-2017 09:38:07 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2559 เริ่มพิธีกองเกียรติยศนำขบวนเข้าสูเวที มาสเตอร์โชคชัย สิริหาญอุดม ผู้แทนครูเกษียณ จุดเทียนบูชาพระ การแสดงรำอวยพรโดยคณะครู ผู้แทนนักเรียนมอบมาลัยกรแด่คุณครูเกษียณ
Read more...

<< Prev 1 2 3 4 5 6343 344 345 Next >>