รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค.

Category: General | Posted on 10-09-2013 11:03:25 ICT

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสรัตนา รัศมีมารีย์ คุณครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และมาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค. คนปัจจุบัน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
ซึ่งผู้ที่ได้รับต้องผ่านการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละ อดทน และได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 โดยเข้ารับพร้อมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: • SWIS - อัลบั้มที่ 3206 : รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค. (จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ)