หัวหน้าระดับชั้น ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Category: General | Posted on 22-05-2013 08:00:15 ICT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้น โดย ม.อัศวิน มณีราษฎร์ ให้ความรู้เรื่องการสวดมนต์เช้าเป็นภาษาอังกฤษ, ม.ศรัณย์ สีนิลแท้ บรรยายเกี่ยวกับการเรียนวิชาลูกเสือ การแต่งกายและการติดเครื่องหมายลูกเสือ และมิสพึงพิศ บุญชูเลิศรันตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทราบและสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีความสุข ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เวลา 8.20 - 11.00 น.